ربات های صنعتی KUKA

فروش ویژه ربات های صنعتی کوکا (KUKA) به تعداد محدود. مدل های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس KUKA.ir مراجعه نمایید.

مدل های موجود:

KUKA Kr360 Krc2

KUKA Kr240 Krc2

KUKA Kr210 Krc2

kuka kr 210 krc2
ربات صنعتی کوکا
kuka.ir
kuka kr 240 krc2
ربات صنعتی کوکا
kuka.ir
kuka kr 360 krc2
ربات صنعتی کوکا
kuka.ir
edf